Notícies

Estigues informat de totes les novetats del món jove.
24
Gener
2017

El CCAE impulsa dues taules sobre joventut


El Consell Comarcal ha impulsat dues taules per tal d'analitzar les diferents problemàtiques juvenils a l'Alt Emordà, la Taula Interinstitucional per la Formació i l'Ocupació Juvenil i la Taula Comarcal de regidors i tècnics de Joventut

El Consell Comarcal ha impulsat, en el darreres setmanes, dues taules per tal d'analitzar les diferents problemàtiques juvenils a l'Alt Empordà i concretar les noves actuacions a realitzar de cares al futur. Per una banda es va crear la Taula Interinstitucional per la Formació i l'Ocupació Juvenil, que es reunirà dos cop a l'any com a mínim, i per l'altra banda es va celebrar una reunió de la Taula Comarcal de regidors i tècnics de Joventut.

La Taula Interinstucional per la Formació i l'Ocupació Juvenil, que ja havia funcionat en anteriors mandats, acull bàsicament una vuitantena de professionals del món educatiu i del sector laboral i empresarial de la comarca amb la finalitat d'impulsar la formació professional i ocupacional entre els joves i facilitar el seu accés al món del treball. En aquesta nova etapa es vol promoure el treball en xarxa i cooperatiu per tal que esdevingui un ens funcional i pugui desenvolupar els seus objectius. Entre els assistents hi havia educadors socials, professors d'institut, tècnics de joventut, dinamitzadors i inseridors laborals, entre altres.

En aquesta trobada es va presentar una diagnosi sobre la situació de la població juvenil a l'Alt Empordà. Segons dades del 2015, l'Alt Empordà té 21.668 adolescents i joves d'edats compreses entre els 15 i els 29 anys. Això representa el 15,5% de la població total que resideix a la comarca, un percentatge lleugerament inferior al conjunt de la demarcació de Girona (15,57%) i més de mig punt en relació a la mitjana catalana (16,12%).

Pel que fa als estudis, la taxa de graduats d'ESO a la comarca (84,09%) és inferior al conjunt de la demarcació (85,60%) i de Catalunya (86,69%). Una vegada més es va constatar que els joves que no superen l'ensenyament obligatori tenen una situació complicada a nivell formatiu ja que els recursos existents a la comarca per a la reinserció d'aquest segment de població encara no són els suficients. Pel que fa a l'atur registrat de 16 a 34 anys, l'índex també és lleugerament superior a la comarca (8,15%) que a la resta de la demarcació (7,53%) i a Catalunya (7,95%).

Una altra dada analitzada va ser el fet que la població juvenil d'origen immigrant és del 31,37% respecte al total de joves altempordanesos. Aquest índex és força superior al de la resta de la demarcació (26,61 %) i sobretot destacar que és 11 punts percentuals més alt que l'índex a nivell català (20,98%). Per tant, veient aquests xifres, s'observa que és molt necessari poder treballar des de la proximitat la interculturalitat, la cohesió i la convivència entre els joves.

Una vegada analitzades aquestes dades es van exposar davant la Taula de Formació i Ocupació les principals problemàtiques que cal afrontar: Fracàs i abandonament escolar. Dificultat de la mobilitat juvenil per tal de poder accedir els diferents recursos formatius de la comarca. Atur juvenil elevat tot i que els joves més ben formats, informats i assessorats tenen més possibilitats d'accedir als llocs de treball que es creen a la comarca. Recursos formatius insuficients relacionats en oficis com el turisme i el sector serveis (sectors clau), tot i la demanda de treball especialitzat que hi ha. Dificultat per poder-se emancipar. Escassa formació i conscienciació dels joves en temes de salut i hàbits. Dificultat d'accés a la cultura. Falta conscienciació de la importància del desplegament de polítiques juvenils a tot el territori.

TAULA DE REGIDORS I TÈCNIS DE JOVENTUT

Una altra de les trobades celebrades recentment va ser amb regidors i tècnics de Joventut de tota la comarca amb l'objectiu d'explicar-los el Pla d'Actuació Territorial 2020, que haurà de marcar les línies generals estratègiques en polítiques de jovent i que cada municipi haurà de concretar i definir a través del seu Pla Local de Joventut. També es va informar sobre el nou contracte-programa i que el Consell Comarcal serà l'administració encarregada de coordinar-lo entre els ajuntaments i el departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat.

La sessió va acabar amb un debat sobre altres temes de caràcter més genèric. Els responsables de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà van reiterar l'oferiment del servei i la feina dels seus tècnics per donar suport i resposta als ajuntaments de la comarca de cares a les possibles consultes i dubtes que els puguin sorgir en l'aplicació dels canvis que a partir d'ara tindran les polítiques de joventut en determinats aspectes de tipus administratiu i de coordinació.

Després d'aquestes trobades, el president del Consell Comarcal, Ferran Roquer, ha expressat “la necessitat de treballar junts i coordinats en polítiques de joventut. Tenim una diagnosi molt clara i per resoldre els problemes o afrontar les mancances cal aquesta feina en equip. Crec que estem treballant en una bona línia d'aprofitament de sinergies i fent evident la tasca del Consell com a administració que enllaça i coordina els municipis de la comarca en la prestació d'uns serveis que els municipis, pel seu compte, difícilment podrien optimitzar tant”.